نمایش خبر

image

مخفی کردن المان ها در یک صفحه وب

در این مقاله قصد داریم راجع به مخفی کردن المان ها در یک صفحه وب و روش هایی که برای این کار وجود دادرد صحبت کنیم.

Display:none

با قرار دادن disply :none میتوان یک المان را در صفحه حذف کرد.

مثال

h1 {
    display: none;
}

Visibility:hidden

همچنین با قراردادن Visibility:hidden میتوان یک المان را در صفحه مخفی کرد.

h1 {
    Visibility:hidden
}

تفاوت Display:none و Visibility:hidden

زمانی که display یک المان را none قرار میدهیم آن المان از صفحه حذف میشود.ولی در Visibility:hidden المان از صفحه حذف نمیشود، فقط مخفی میشود.برای درک بهتر این موضوع مثال زیر را در نظر بگیرید.

کامنی وجود ندارد.