نمایش خبر

آشنایی با دکمه Tab در کیبورد و نقش آن در لینک ها

آشنایی با دکمه Tab در کیبورد و نقش آن در لینک ها

در این مقاله با شناسه ای دیگر از تگ <a> به نام tabindex آشنا میشویم که شاید برای خیلی ها نا آشنا باشد .با تگ لینک و خصوصیات آن در مقالات قبل به طور کامل آشنا شده ایم.

با استفاده از این صفت و مقدار دادن به آن,ترتیب انتخاب کردن پیوند یا لینک را با استفاده از کلید Tab مشخص می کنیم.
مثال:

<a href="http://www.yahoo.com" tabindex="1">یاهو</a>
<a href="http://www.google.com"  tabindex="3">گوگل</a>
<a href="http://www.pzof.ir"  tabindex="2">شرکت فرساد</a>

با یک بار فشردن کلید Tabمکان نما بر روی پیوند yahoo با دو بار فشردن مکان نما بر روی پیوند شرکت فرساد و با سه بار فشردن کلید Tab مکان نما بر روی پیوند google قرار می گیرد.

حال اگر ازاین صفت استفاده نکنیم ,به طور پیشفرض با هر بار فشردن کلید Tab ,مکان نما به ترتیبی که پیوندها در صفحه آورده شده اند ,حرکت می کنند.مثلا اگر در مثال بالا از صفت tabindex استفاده نشود,با یک بار فشردن Tab مکان نما بر روی پیوند yahoo با دو بار فشردن بر روی پیوند google و با سه بار فشردن برروی پیوند شرکت فرساد قرار می گیرد.

کامنی وجود ندارد.

.