محتوای آموزشی

ساخت پاراگرافها

ساخت پاراگرافها

برای ایجاد یک پاراگراف در HTML از تگ <P>استفاده میشود.

 <!DOCTYPE html> <html> <body> <p>This is a paragraph.</p> <p>This is a paragraph.</p> <p>This is a paragraph.</p> </body> </html> 

نکته قابل توجه در استفاده از تگ <P>این است که متن ها همانگونه که ما در کدها مینویسیم نمایش داده نمیشوند، مرورگرها بیش از یک فاصله بین کلمات را نشان نمیدهند و فاصله های اضافی را حذف میکنند. همچنان اگر در کدها بین متنها اینتر بزنیم و باقی متن ها را در خط مجزا بنویسم، مرورگر این را متوجه نخواهد شد و متن ها را پشت سر هم و فقط با یک فاصله نمایش خواهد داد.

تگ br

اگر بخواهیم نوشته های داخل تگ <P>در خط مجزا نمایش داده شوند از تگ <br>استفاده میکنیم. تگ br به دو صورت </br> و <br> نوشته میشود.

 <!DOCTYPE html> <html> <body> <p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks</p> </body> </html> 

تگ <pre>

تگ <pre> همانند تگ p عمل میکند با این تفاوت که متن را همانطور که در کدها نوشته شده نمایش میدهد و فاصله های اضافی را حذف نمیکند.

 <!DOCTYPE html> <html> <body> <p>The pre tag preserves both spaces and line breaks:</p> <pre> My Bonnie lies over the ocean. My Bonnie lies over the sea. My Bonnie lies over the ocean. Oh, bring back my Bonnie to me. </pre> </body> </html> 
کامنت جدید ...
Sort by:

مطالب پیشنهادی

'