محتوای آموزشی

رابط کاربری در CSS3

رابط کاربری در CSS3

در CSS3 چند قابلیت جدید User Interface مانند تغییر اندازه عناصر توسط کاربر، تنظیم دقیق اندازه عنصر و کشیدن حاشیه با فاصله از لبه اصلی، اضافه شده است.

مرورگرهای Firefox, Chrome, Safari از خاصیت resize پشتیبانی می کنند.

مرورگرهای Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera خاصیت box-sizing را پشتیبانی می کنند. Firefox به پیشوند -moz- نیاز دارد.

خاصیت outline-offset در تمام مرورگرهای اصلی، بغیر از Internet Explorer پشتیبانی می شود.


خاصیت resize در CSS3

 

با استفاده از خاصیت resize می توانید مشخص کنید که اندازه عنصر توسط کاربر قابل تغییر باشد یا خیر.

می توانید قابلیت تغییر اندازه عنصر را به سه صورت عمودی (vertical)، افقی (horizontal) و هر دو حالت (both) محدود کنید.

این <div> قابلیت تغییر اندازه توسط کاربر را دارد (در Firefox, Chrome, Safari)

مثال (رابط کاربری در CSS3)

عنصر <div> در مثال زیر، قابلیت تغییر اندازه توسط کاربر را دارد:

div
{
resize:both;
overflow:auto;
}

 


خاصیت box-sizing در CSS3

 

 

با استفاده از خصوصیت box_sizing می توانید عناصر را در یک ناحیه fit کنید.

در واقع با استفاده از خصوصیت های Width و Height تنها اندازه محتوا (Content) تعیین می شود و برای محاسبه اندازه واقعی Box، اندازه (Padding و Border و Margin) نیز باید به این اندازه اضافه شوند:

Width = width + padding-left + padding-right + border-left + border-right
Height = height + padding-top + padding-bottom + border-top + border-bottom

مقادیر box_sizing:

  • content-box: اندازه عنصر فقط شامل Content می شود و  Padding و Border و Margin محاسبه نمی شود. (مقدار پیشفرض)

  • border-box: اندازه عنصر شامل Content و Padding و Border می شود اما Margin محاسبه نمی شود. (این مدل در IE8 و نسخه های قبلی آن اعمال می شود)

  • padding-box: اندازه عنصر شامل Content و Padding می شود اما Margin و Border محاسبه نمی شود. (این مقدار فقط در مرورگر firefox قابل استفاده است)

مثال 1

چهار <div> با اندازه یکسان و خروجی های متفاوت:

<div> content </div>
<div class="div1">box-sizing:content-box</div>
<div class="div2">box-sizing:padding-box</div>
<div class="div3">box-sizing:border-box</div>

 

مثال 2

در این مثال، دو عنصر <div> با عرض %50 داریم و چون خصوصیت float با مقدار "left" برای آنها تنظیم شده است، انتظار داریم که، در یک سطر، کنار هم قرار بگیرند. ولی چون دارای border و padding هستند این اتفاق نمی افتد مگر اینکه خصوصیت box-sizing را با مقدار "border-box" تنظیم نمایید:

div
{
box-sizing:border-box;
-moz-box-sizing:border-box; /* Firefox */
width:50%;
border:1em solid red;
float:left;
padding:5px;
}

خودتان امتحان کنید »


خاصیت outline-offset در CSS3

 

 

با استفاده از خاصیت outline-offset می توانید خط outline را با فاصله از مرز لبه اصلی (border) چاپ کنید.

اگر مایلید در مورد خاصیت outline بیشتر بدانید به بیاموز CSS Outline مراجعه نمایید.

Outline و border دو تفاوت اصلی دارند:

  • عرض outline جزو ابعاد عنصر محسوب نمی شود.
  • outline می تواند اشکال غیر چهار ضلعی داشته باشد.

در این <div> خط outline با 15 پیکسل فاصله از border چاپ شده است.

مثال (رابط کاربری در CSS3)

مشخص کردن outline با 15 پیکسل فاصله از border:

div
{
border:2px solid black;
outline:2px solid red;
outline-offset:15px;
}

 

  • resize
  • box-sizing
  • outline-offset
کامنت جدید ...
Sort by:

مطالب پیشنهادی

'