نمایش مقاله

Text/HTML

..

مخفی کردن المان ها در یک صفحه وب

مخفی کردن المان ها در یک صفحه وب

در این مقاله قصد داریم راجع به مخفی کردن المان ها در یک صفحه وب و روش هایی که برای این کار وجود دادرد صحبت کنیم.

Display:none

با قرار دادن disply :none میتوان یک المان را در صفحه حذف کرد.

مثال

h1 {
    display: none;
}

Visibility:hidden

همچنین با قراردادن Visibility:hidden میتوان یک المان را در صفحه مخفی کرد.

h1 {
    Visibility:hidden
}

تفاوت Display:none و Visibility:hidden

زمانی که display یک المان را none قرار میدهیم آن المان از صفحه حذف میشود.ولی در Visibility:hidden المان از صفحه حذف نمیشود، فقط مخفی میشود.برای درک بهتر این موضوع مثال زیر را در نظر بگیرید.

کامنت جدید ...
Sort by:

دسته بندی

'